Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Mosterd en azijn, en alles daartussenin

Voor een pittige relatie

Als gewaardeerde klant van de Doesburgsche mosterd- en azijnfabriek willen we ervoor zorgen dat onze samenwerking soepel verloopt en dat u tevreden bent met onze producten en diensten. Om ervoor te zorgen dat alles duidelijk is voor beide partijen, hebben we een aantal algemene voorwaarden opgesteld. We begrijpen dat het lezen van deze voorwaarden niet altijd de meest spannende bezigheid is, maar we zijn van mening dat ze net zo smaakvol kunnen zijn als onze producten. Daarom hebben we ons best gedaan om ze zo begrijpelijk mogelijk te maken, zodat u weet wat u kunt verwachten van onze samenwerking.

Artikel 1. Definities

1.1 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek: gevestigd te Doesburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 09032383 handelend onder de naam De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.

1.2 Website: de website van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, te raadplegen via www.doesburgschemosterd.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 museum: de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directeur/conservator en overige museummedewerkers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.6 Het museumcomplex: het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, buitenruimtes en depot.

1.7 bezoeker: een ieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

1.8 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek slechts bindend, indien en voor zover deze door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek alleen bindend indien en voor zover deze door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek niet.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek en het voldoen aan de daarbij door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.5 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5. Prijzen en informatie

5.1 Alle op de Website en in andere van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

5.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

5.4 Alle door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelfgemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek is verspreid. De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

5.5 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5.6 De bezoeker is ten allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare museummedewerkers.

5.7 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

5.8 De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek of een daartoe door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek bevoegd verklaarde instantie.

5.9 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Artikel 6. Verblijf in het museumcomplex

6.1 Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare medewerkers van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijke oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

6.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

6.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

A.   Aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

B.   Andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

C.   Andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek echter expliciet worden toegestaan;

D.   (Huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

E.   Te roken in alle besloten ruimtes.

F.    Etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;

G.   Naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen.

H.   Tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

6.4 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

6.5 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.

Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

6.6 Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in 6.4 van deze Bezoekvoorwaarden.

Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

6.7 Invalidenvervoer in een rolstoel wordt alleen toegestaan op de begane grond van het Museum.

Artikel 7. Gevonden voorwerpen

7.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa.

7.2 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen blijven een half jaar in de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek bewaard.

7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Artikel 8. Levering, levertijd, transport en risico

8.1 Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze deelleveranties afzonderlijk te factureren.

8.2 Een door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek aangegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Slechts indien een levertijd schriftelijk als bindend is overeengekomen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek niet binnen deze termijn de bestelde zaken heeft geleverd, doch niet dan nadat hij De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek bij aangetekend schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te leveren en evenmin indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 12.

8.4 Indien een levertijd niet als bindend overeengekomen is, en De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gedurende twee maanden na het verstrijken van de geoffreerde leveringstermijn niet tot levering is overgegaan, heeft wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, echter niet dan nadat hij De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek bij aangetekend schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te leveren.

8.5 In geval van overschrijding van een levertijd, al dan niet bindend, danwel ontbinding van de overeenkomst wegens overschrijding van de levertijd, heeft wederpartij geen aanspraak op enige schadevergoeding van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.

8.6 Indien is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is wederpartij verplicht de betreffende zaken binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen.

8.7 Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde zaken zijn afgeroepen, is De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan wederpartij af te leveren en betaling daarvan te vorderen.

8.8 Wederpartij is verplicht de door hem bij De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gekochte en door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Bij weigering af te nemen is wederpartij direct in verzuim.

8.9 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gegeven is, door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek enige aansprakelijkheid draagt.

8.10 Het risico van verlies of beschadiging van door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek aan wederpartij verkochte zaken gaat op wederpartij over op het moment dat de zaken aan het overeengekomen afleveradres worden aangeboden, ongeacht of de zaken worden geaccepteerd, danwel, indien levering af fabriek is overeengekomen, op het moment dat de zaken aan de vervoerder of verlader zijn afgegeven.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling van facturen betrekking hebbend op door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek aan wederpartij geleverde zaken of verrichte diensten dient te geschieden binnen de termijn van 14 dagen zoals overeengekomen of zoals aangegeven op de factuur/offerte

9.2 Betaling dient te geschieden middels storting of bijschrijving op een door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek aangegeven bank of girorekening. De op bank of girorekening vermelde valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt. Automatische incasso door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek heeft onze voorkeur. Afname van rookwaren is alleen mogelijk bij betaling d.m.v. Automatische incasso binnen 2 werkdagen.

9.3 Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek is toegestaan.

9.4 Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de volgens lid 1 geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum aan De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.

9.5 Wanneer De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek ertoe overgaat een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek verschuldigd, met een minimum van € 50,- .

9.6 Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

Artikel 10. Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ons aan wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek tot dat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.

10.2 Wederpartij is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van ons te onttrekken.

10.3 In geval van doorverkoop van de door wederpartij (nog) niet geheel of gedeeltelijk betaalde zaken, verplicht wederpartij zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek de uit de doorverkoop ontstane vordering op de koper aan De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek te cederen.

10.4 De in het voorgaande lid genoemde cessie geldt slechts dan als voldoening van het door wederpartij verschuldigde factuurbedrag, indien de debiteur van de overgedragen vordering na mededeling van de cessie zijn schuld op wederpartij aan De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek voldoet en deze betaling de vordering van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek op wederpartij in hoogte evenaart.

Artikel 11. Garantie en conformiteit

11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

11.2 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.3 Een door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

11.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek daarvan in kennis te stellen.

11.5 Indien De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2 De totale aansprakelijkheid van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.3 Aansprakelijkheid van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.

12.5 De aansprakelijkheid van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek meldt.

12.7 Door schade ontstaan als gevolg van door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek en/of zijn medewerkers.

12.8 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

12.9 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van alle materialen en/of (elektrische) apparaten tijdens het volgen van een workshop indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Het volgen van een workshop is volledig voor eigen risico indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf

12.10 In geval van overmacht is De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13. Retourzendingen

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan een retourzending van geleverde zaken slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.

13.2 Retourzending van geleverde zaken is in ieder geval niet mogelijk in geval van:

artikelen waarvan de THT datum (Tenminste Houdbaar Tot) is verstreken; artikelen die inmiddels niet meer in het assortiment van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek of een leverancier van 

De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek voorkomen; artikelen die door wederpartij inmiddels zijn voorzien van stickers, op- of indruk; artikelen die niet van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek afkomstig zijn; consumentenverpakkingseenheden met uitzondering van breuk met inachtname van overige bepalingen.

13.3 Van de te retourneren goederen zal een retourbon worden aangemaakt. Zonder deze retourbon zullen retouren niet geaccepteerd worden door De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek of haar chauffeurs.

13.4 De retour te zenden goederen dienen aan onze chauffeur ter controle te worden aangeboden in open overdoos/dozen waarna de chauffeur de retourbon zal aftekenen en de goederen zal meenemen. Een exemplaar van de retourbon zal aan de klant overhandigd worden als ontvangstbewijs.

13.5 Overeenkomstige vervanging of creditering zal plaatsvinden in overeenstemming met de regelingen, inzake retouren, van betreffende fabrikant(en).

Artikel 14. Klachten en reclamering

14.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, dan kan hij bij De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

14.2 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

14.3 De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex. Voorts informeert de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

14.4 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden daardoor nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

A.   Klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek;

B.   Klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

C.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

D.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

E.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

14.5 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Artikel 15. Geschillen

15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter in het arrondissement waaronder Doesburg behoort.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek gevestigd is.

16.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.